lejebetingelser

Alifte A/S - Unionsvej 7, 4600 Køge

ALMINDELIGE LEJEBETINGELSER

1. GENERELT.
Lejeaftalen er indgået mellem A-Lifte A/S, Unionsvej 7, 4600 Køge, tlf. 3054 5790 (herefter kaldet AL) som udlejer, og den på lejekontrakten anførte lejer som lejer. Det selskab der står i lejekontraktens hoved betegnes som udlejer, og er af AL bemyndiget til at underskrive lejeaftalen på AL`s vegne.

2. LEJEPERIODEN.
Lejeperioden løber, medmindre andet er skriftligt aftalt, fra og med den dag hvor materiellet bliver afhentet i fejlfri stand til og med den dag hvor materiellet bliver tilbageleveret i fejlfri stand til udlejers lager. En eventuel vejrligsdag skal meddeles udlejer inden kl. 08.00. Udlejer har ret til at opsige lejemålet med 4 ugers varsel. Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte lejeperiode.

3. LEJEN.
Lejen erlægges i hele perioden med det i aftalen angivne beløb med et tillæg af moms pr. enhed og pr. arbejdsdag i lejeperioden, med undtagelse af lørdage samt søn og helligdage, medmindre der arbejdes på disse dage. Udlejer er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede benyttes. Efter lejemålets afslutning, eller ved hver måneds afslutning, fremsender udlejer faktura, som straks er forfalden til betaling. Ved betaling senere end de aftalte betalingsbetingelser beregnes morarenter i henhold til gældende takstblad. Ved eventuel overdragelse til inkasso forbeholder udlejer sig retten til at debitere lejeren inkassoomkostninger. Eventuelle tvister mellem lejer og udlejer berettiger ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af fakturerede beløb. Udlejer kan kræve forudbetaling for leje.

4. AFHENTNING OG LEVERING.
Materiellet skal afhentes af lejer på udlejers lager eller på et andet aftalt sted. Materiellet skal returneres senest ved lejeperiodens udløb til det lager, hvorfra det blev afhentet. Læsning og losning finder sted for lejerens regning og risiko. I det omfang udlejer medvirker i forbindelse med transport af materiellet, sker dette mod separat betaling. Lejer eller en repræsentant for denne skal være til stede på lejeadressen ved materiellets ankomst, således at instruktion kan gives.

5. ANVENDELSSTED.
Materiellet må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvendes på eller benyttes på et andet end det i aftalen angivne arbejdssted. Materiellet må ikke uden udlejers skriftlige samtykke udleveres til andre end lejer eller en hos denne fastansat person. Lejer indestår for, at materiellet kun anvendes af dertil behørigt personale.

6. PASNING OG PLEJE.
Det påhviler lejer umiddelbart efter modtagelsen, og inden materiellet tages i brug, at foretage fornøden afprøvning og fornødent eftersyn samt nøje at undersøge materiellet. Materiellet betragtes som modtaget i mangelfri stand, såfremt lejer ikke reklamere inden 1 dag efter modtagelsen. Det påhviler lejer, at holde materiellet i den stand, som materiellet modtages. Materiellet skal således passes og smøres i overensstemmelse med de udleverede vedligeholdelses instruktioner. De nødvendige driv- og smøremidler skal være af den allerbedste kvalitet. Lejer må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse. Ligesom lejer hvor han eller hans ansatte deltager i/ved udførelse af dele af arbejdsoperationerne, er ansvarlig for at disse udføres, således at arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes. Lejer skal bære omkostninger til forbrugsmateriel samt til reparationer af materiellet. Udlejer bærer dog omkostningerne til reparationer, der kan henføres til afhjælpning ved normalt slid eller mangler, som udlejer er ansvarlig for. Reparationer må dog ikke foretages af lejer. Opstår der behov for reparation, skal dette straks meddeles udlejer, der enten selv udfører reparationen, udskifter materiellet eller anviser en kompetent reparatør. Materiellet må ikke bygges om og skal i lejeperioden opbevares på en sådan måde, at det ikke udsættes for beskadigelse eller ulovlig benyttelse. Materiellet skal ved lejeperiodens slutning afleveres tilbage i ordentlig og rengjort stand.

7. ANSVAR.
Lejer er ansvarlig for skader, der opstår på materiellet i lejeperioden, uanset om skaden er opstået hændeligt eller ved lejers fejl. Udlejers erstatningsansvar for forsinkelser ved levering af materiellet forudsætter, at forsinkelsen kan tilregnes udlejer som groft uagtsomt eller forsætligt forårsaget. Udlejer dækker ikke nogen former for følgeomkostninger.

8. PRODUKTANSVAR.
Med forbehold for præceptive regler om produktansvar er udlejer kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af udlejer.

Med forbehold for præceptive regler om produktansvar er udlejer ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens materiellet er i lejers besiddelse. Udlejer er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af lejer, eller på produkter, hvori disse indgår. Disse begrænsninger i udlejers ansvar gælder ikke, hvis udlejer har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. I øvrigt er udlejer ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Udlejer er ikke ansvarlig for driftstab,tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Såfremt en fuldstændig ansvarsfraskrivelse er gyldig, er udlejer dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for beløb større end kr. 500.000.- Med forbehold for præceptive regler om produktansvar er lejer pligtig, at skadesløsholdelse udlejer for ethvert beløb, det være sig erstatning, omkostninger, renter m.v. som udlejer måtte blive pligtig at udrede til tredjemand. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningskrav for produktskader, skal denne part straks underrette den anden herom. Udlejer og lejer er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

9. FORSIKRING.
AL har tegnet en All-risk kasko forsikring, som dækker brand, indbrud, (men ikke simpelt tyveri) og skade som hændeligt pådrages materiellet. Forsikringen gælder i hele lejeperioden samt under af- og pålæsning og transport mellem udlejer og lejer. Lejer er pligtig, at betale en selvrisiko ”ved enhver skade” på hhv. kr. 12.500.- vedr. Lifte og kr. 18.000,- vedr. Teleskoplæssere. Specielt for Stilladser: Selvrisiko er lig med 50 % af nyværdien, dog Minimum kr. 3.000,- Hvis der opstår en forsikringsskade anmeldes den til AL, der sammen med forsikringsselskabet opgør skaden for lejeren. Ved tyveri og hærværksskader fremsendes den af politiet udleverede kvittering for anmeldelse, denne skal være AL i hænde senest 8 dage fra skadetidspunktet. Kaskoforsikringen dækker ikke glemt eller forlagt materiel. Præmien er fastsat til 7,0 % af bruttolejeprisen, og er udspecificeret særskilt på fakturaen.

10. EJENDOMSRETTEN.
Ejendomsretten til materiellet tilkommer udlejer, eller udlejers leverandør, og lejeren forpligter sig til ikke at benytte materiellet på anden måde end det der følger af vilkårene i aftalen og nærværende betingelser samt ikke at videreudleje, pantsætte eller på nogen anden måde overdrage rettighederne til rådighed over materiellet.

11. FORCE MAJEURE.
Lejemålet er indgået med forbehold af strejke, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner og transporthindringer eller andre lignede udefra kommende begivenheder. I tilfælde af, at lejeperioden ikke kan påbegyndes på grund af en eller flere af ovennævnte omstændigheder, er udlejer berettiget til at træde tilbage fra aftalen uden at dette skal anses for misligholdelse.

12. OPHÆVELSE.
Udlejer har ret til at afbryde lejemålet uden varsel, herunder annullere ikke påbegyndt lejeaftaler, hvis de i nærværende betingelser anførte forpligtigelser ikke overholdes af leje r, hvis betaling ikke indgår rettidigt eller lejer stanser betalingen eller går konkurs. I så tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen. Og alle udgifter herved (inkl. Transport) skal betales af lejer.

13. UDLEJNING UDEN FOR DANMARKS GRÆNSER..
Lejer må ikke uden udlejers samtykke transportere materiel udenfor Danmarks grænser. Udlejer forbeholder sig ret til at skærpe de almindelige lejebetingelser ved leje i udlandet.

14. MILJØTILLÆG.
Der pålægges et miljøtillæg af fakturabeløbet. Tillægget er en konsekvens af de stigende miljøomkostninger, der bliver pålagt vor udlejnings daglige drift. Miljøtillæg er p.t. beregnet til 1,58 % af fakturabeløbet.

15. LOVVALG OG VÆRNETING.
Ethvert spørgsmål om forståelse af nærværende betingelser og lejeaftalen i øvrigt er dansk ret gældende, og enhver tvist mellem udlejer og lejer afgøres ved udlejers værneting.